BİR OKUL MÜDÜRÜ KADAR OKULDUR

Eğitim ve öğretim sürecinde en ağır yükü, okul yöneticileri ve öğretmenler üstlenmektedir. Eğitim kadrosu olarak adlandırdığımız bu birimler, müfredat programlarının düzenlenişi, okulun ve eğitimin teşkilatlanması kadar önemlidir. Mükemmel bir teşkilata ve müfredat programına rağmen iyi yetişmiş ve başarılı bir eğitim kadrosunun olmaması durumunda, eğitim faaliyetlerinden beklenen yararı elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle ancak her bakımdan birbiriyle uyumlu bir okul yöneticisi ve öğretmenler topluluğu eğitim görevini başarı ile yerine getirebilir. Bu süreçte okul yöneticisi, öğretmenleri ve diğer personeli (müdür yardımcısı, memur, hizmetli vb.) etkili bir şekilde yönetme, okulun fiziki şartlarını düzenleme, çevreyle iyi ilişkiler geliştirme, öğrencilerin her açıdan gelişimini takip etme gibi sorumlulukları yerine getirmekle görevlidir.

Öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen pek çok unsurdan söz etmek mümkün olsa da yapılan araştırmalar, okulda öğretmenin motivasyonunu artıran en önemli etmenin okul yöneticisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Özellikle hiçbir şey olamasam da bari öğretmen olurum, gibi olumsuz söylemlerin geliştirildiği ve ücret durumunun tatminkar olarak kabul edilmediği, buna paralel olarak örgütsel adanmışlık düzeylerinin düşük görüldüğü ülkemizde, öğretmenlerin yaptıkları işten mutlu olmaları ve zevk almaları için motivasyon önemli ve zorunlu bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin güvenli, kendilerini özgür, dürüst, takdir edilen ve zaman zaman görüşlerine başvurulan bir ortamda daha başarılı olacaklarına olan inançları, yapılan araştırmalarda önemle üzerinde durulan konular olmuştur.

Yöneticinin tutum ve davranışları öğretmenin çalışma ortamındaki başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğretmen, okul yönetimi hakkında fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmeli, okul yöneticileri de buna açık ve hazır olmalıdır. Eğer müdür yapılan eleştiriler konusunda açık olursa öğretmen kararlara katılmada daha istekli olacaktır. Ders işlenmesi sırasında gereken her türlü yardımın öğretmene sağlanması işleri kolaylaştıracaktır. Öğretmenlerin ihtiyacı olan araç, gereç, salon, çeşitli elektronik aletler gibi öğretmenin hizmetine sunulması hatta ihtiyacı olduğu zaman birilerinin destek olmasını sağlama, aranan özellikler arasında olmaktadır.

Yönetim içindeki herkesin sorumluluklarını bilmesi yetki ve görev gasbına sebebiyet vermeyen huzurlu bir çalışma ortamı hazırlar. Okul yöneticilerinden beklenilen okuldaki bütün personelin görevlerini, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemesidir. Böylece personel yapacağı işi açık bir şekilde bilecek ve yapacaktır. Okul yöneticisi zaman zaman sorumluluğu öğretmene vererek öğretmenin yeteneklerinde bir güven sağlayıp öğretmeni eğitim sürecinin vazgeçilmez temel parçası haline getirmelidir. Bir başarı durumunda takdir edilmek hemen herkesin motive eden çok önemli bir unsurdur. Bu okul personelinden gerçekten hakkı olan kişilere yazılı ve sözlü olarak açıkça yapılırsa, başarılı kişide belirli bir tatmin oluştururken, diğer çalışanları da olumlu olarak etkiler. Yöneticilerin performansı arttırabilmek için okul ortamını öğretmenler için cazip hale getirmelerinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin çalışma ortamlarında isteklendirilmeleri, dinamik tutulmaları başarının temel taşlarındandır. Birçok işlevi olan okulun bunları yerine getirebilmesi; öğrencinin gereksinimlerini karşılayacak ve okulun amaçlarını gerçekleştirecek bir fiziksel yapıya, nitelikli öğretmenlere, nitelikli yöneticilere, okul-veli iletişimine ve bunların birlikteliğinin sonunda oluşacak olumlu atmosfere bağlıdır.

Okul yöneticileri, okul örgütünü başarıya ulaştıracak, öğretmenleri dinamik tutacak ve öğrencileri de istekli kılacak yeni liderlik rolleri için de her zaman hazır olmalıdırlar. Bütün bunlar huzurlu ve istekli bir çalışma ortamı için temel niteliklerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi, etkili bir eğitim-öğretim için, müdürlerin liderlik rolleri, uygun bir okul-sınıf ortamı, verimli öğretmen-öğrenci iletişimi ve düzenli bir sosyal çevreye ihtiyaç duymaktadır. İletişim kaynakları zenginleştiren eğitim işinin organizasyonunu iyi yapan okulların bireye ve topluma katacağı katma değer ulusun yükselmesinde en büyük rolü alacaktır. Okullara yönetici seçimi ve ataması gibi önemli konuda adaylarda sosyal beceriler ve insan ilişkileri becerilerini de sorgulayan bazı ölçütler getirilmesi kaçınılmazdır. Okul yöneticileri dünyadaki hızlı değişime ayak uydurması gerekiyor. Okul yöneticileri sürekli değişim ve gelişim içinde olmalı. Unutulmamalı ki; ‘’Bir okul, müdürü kadar okuldur!’’

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

ATATÜRK DÖNEMİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI

Askeri mücadelenin kazanılmasının ardından başlayan Türk Devrimi ile beraber devlet ve toplum hayatında büyük değişimler …