TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ MEB MEVZUATINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Her okulda ‘Tasarım Beceri Atölyeleri’ kurulmasının düzenlendiği yönetmelikle, Danıştay kararı dikkate alınarak Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin açılma şartları da eşitlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2019 tarihli sayısı yayımlandı. Yönetmelikte yer alan ‘kurum’ tanımı yeniden düzenlenerek ‘öğretmen akademisi’ ifadesi çıkarıldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak ölçme ve değerlendirmeler için il ve ilçe merkezlerinde açılacak ‘ölçme değerlendirme merkezleri’ yönetmeliğin ‘merkez’ tanımına eklendi.

Yönetmelikte, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ndeki hedef dikkate alınarak ‘her okulda, okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması’ ile ilgili şartlara ‘Tasarım Beceri Atölyeleri’ eklendi.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanması amacıyla da yönetmelikte düzenlemeye gidildi. MEB’in 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ndaki düzenleme kapsamında, eğitim kurumu için tahsis edilen arsaların eğlence yerleri ve alkollü içki satışının yapıldığı yerlere en az 100 metre uzakta olması şartı yönetmeliğe yansıtıldı. Ayrıca açılacak okul ve kurum yapılarının uygun olması gereken mevzuat hükümlerine, Planlı Alanlar İmar ile Otopark yönetmelikleri ilave edildi.

Görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliğinin her ikisinin de yapılması zorunluluğunun kaldırıldığı yönetmelikle, yeri uygun binalarda ikisinin, uygun olamayanlarda birisinin yapılmasına imkân sağlandı.

ANADOLU LİSELERİ İLE İMAM HATİP LİSELERİNİN AÇILMA ŞARTLARI EŞİTLENDİ
Danıştayın ‘diğer kurumlarda yer verilen, kurumların açılmasında esas alınan nüfus kriterine imam hatip lisesinin açılmasında yer verilmediği’ gerekçesiyle daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınarak, yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin açılma şartlarındaki nüfus kıstası ile 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci bulunması kriterleri eşitlendi.

Yönetmelikte, tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle ilgili, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biriyle ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler veya bunların temsilcisi kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR il müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az 10 yıl süreli iş birliği protokolü veya protokollerinin yapılmış olması şartı aranacağı hüküm altına alındı. Bu okullarda öğrencilerin çok yönlü gelişimi esas alınarak, birbirini tamamlayıcı meslek alanlarında eğitim verilmesi prensibinden hareketle, öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili en fazla üç alanda program uygulaması şartı yönetmelikte düzenlendi.

Aynı şehirde ikinci tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için ilin toplam nüfusunun en az 2 milyon olması, nüfusu 2 milyondan fazla illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1 milyon nüfusa karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi hükme bağlandı.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNİN KRİTERLERİ BELLİ OLDU
İl ve ilçe merkezlerinde oluşturulacak ölçme değerlendirme merkezlerinin açılabilme şartları ile buralarda bulunması gereken kriterlere de yönetmelikte yer verildi. Bu kapsamda, açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde olması, buralarda arşiv, baskı makinesi ile optik okuma, çalışma, soru redaksiyon odaları ve toplantı salonu bulunması zorunlu hale getirildi.

BAKANLIK ONAYLAMADAN OKUL ADLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK
Yönetmelikte, özel eğitim kurumlarının hariç olmak üzere okul pansiyonlarının en az 100 öğrenci kapasiteli olması şartıyla ilgili, bu kapasitenin tamamının kız, tamamının erkek veya kullanım alanları ayrı olacak şekilde kız ve erkek öğrenciler için kullanılabileceği hükme bağlandı. Yönetmelik uyarınca, çeşitli mağduriyetleri engellemek amacıyla, bakanlıkça onaylanıp MEBBİS Modülü’ne işlenmeden okul, kurum adında değişiklik de yapılamayacak.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ.