O KURSLAR İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

MEB, öğrenci etüt eğitim merkezi iken çeşitli kursa dönüşen kurumlar ile özel öğretim kursu iken çeşitli kursa dönüşen kurumların amacı dışında faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için valiliklerce denetim yapılması hususunda talimat verildi.

Açıköğretim öğrencileri için kurs programlarını uygulayan özel çeşitli kursların amacına uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarına ilişkin denetimler valiliklerce yapılacaktır.

MEB talimat verdi!

Bununla beraber; ilgi (a) Kanun’un Geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(Ek: 9/02/2017-KHK-687/6 md.) Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kuramlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne göre öğrenci etüt eğitim merkezlerinden çeşitli kurslara dönüşümü yapılan kuramların listesi (Ek-1), ile aynı Kanun’un Geçici 6 ncı maddesindeki: “(Ek: I ’10/2016-KHK-676/79 md.) Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1/8/2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler. Kuram açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenir ve en geç 4/8, 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kuram açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.” hükmü gereği özel öğretim kurslarından bir bilim grubunda faaliyetine devam etmeyerek özel çeşitli kurslara dönüşen kuramların listesi (Ek-2) oluşturulmuştur.

Söz konusu Kanun’un Ek Madde 2 sinde; “(Ek: 3/10/2016-KHK-676/78 md.) Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kuramları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. (Mülga: 22/11/2016-KHK-678/34 md.) (…) Sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kuramlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. (Ek: 22/11/2016-KHK-678/34 md.) Belediyeler ise il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; öğrenci etüt eğitim merkezi iken çeşitli kursa dönüşen kurumlar (Ek-1) ile özel öğretim kursu iken çeşitli kursa dönüşen kuramların listesi (Ek-2) yazımız ekinde gönderilmiş olup, çeşitli kurs kapsamında faaliyet gösteren söz konusu kuramların amacı dışında faaliyette bulunup bulunmadıklarının Valiliklerce denetlenmesi, amacı dışında faaliyette bulunan kuramların tespiti halinde ilgi Kanunun 7 nci maddesinde yer alan “… söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kuramların kuram açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.” hükmü gereği işlem yapılması gerekmektedir.

Yazar Öğretmenim Dergisi

Öğretmenim Dergisi

Diğer Haber

Okanlı mucitlerden 215 proje

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmayı amaçlayan, problem çözme yeteneklerini geliştiren, bilimin eğlenceli yanını da …